Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat
Eusebi Soler, 1, 1r-1a, 08820 El Prat de Llobregat
Tlf. 93 379 00 22

Estructura

A l 'AFA Baix Llobregat hi ha 3 òrgans de gestió. Veieu tot els detalls a les pestanyes inferiors.

Assemblea general de socis

És l’òrgan suprem de decisió. Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, un cop l’any i en sessió extraordinària sempre que ho acordi la Junta Directiva o ho demani el 20 % del nombre total de socis.

Funcions:

 • Aprovar  els comptes i la memòria d’activitats de l’any anterior i el pressupost de l’exercici següent.
 • Controlar l’activitat i gestió de la Junta Directiva.
 • Elegir, destituir i substituir els membres de la Junta Directiva, d'acord amb els Estatuts.
 • Establir les línies programàtiques generals d'actuació que permetin a l'Associació de complir els seus fins.
 • Cobrir les vacants que s'hagin produït al la Junta Directiva
 • Aprovar el reglament de règim intern.
 • Acordar la baixa o separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i associades
 • Modificar els Estatuts
 • Dissoldre i liquidar l’Associació
 • Resoldre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació.

Junta directiva

Funcions: és l’òrgan de gestió, representació i direcció estratègica de l’entitat per mandat de l’assemblea general de socis. Com s'estipula als estatuts de l'Associació, cap dels membres de junta no reben cap retribució econòmica per excercir el seu càrrec.

Membres de la Junta directiva

PresidènciaMaria Rosa Giner i Quiñonero
Fundadora de l’AFA Baix Llobregat, familiar i cuidadora de malalts d’Alzheimer. 
Representa legalment i institucional l’associació, la dirigeix, convoca, presideix i dirigeix les reunions de l’assemblea General i junta directiva. Ha de donar el vist-i-plau als actes de les sessions i vetllar pel compliment dels acords adoptats, té vot de qualitat.

Vice-presidènciaVictòria López Monter
Familiar de malalt, voluntària. Substituirà presidència en cas d’absència, malaltia o motiu justificat.

Secretari: Antonia González
Coordinadora Alois Cornellà AFA Baix Llobregat. 
Redacta les actes de l’assemblea general i de junta directiva donant-ne fè conjuntament amb la presidència. Lliura certificats amb referència a llibres, documents i amb el vist-i-plau de presidència, prepara, redacta i publica la memòria anual de l’Associació. Qualsevol altra funció no especificada que li encomani l’assemblea general o la junta directiva.

TresoreriaOlegario Martínez i Rodríguez
Fundador de l’AFA-BAIX LLOBREGAT i voluntari. 
Recapta, custodia i controla els fons de l’ASSOCIACIÓ amb el vist-i-plau de presidència. Elabora el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, porta el llibre de caixa, signa els rebuts de les quotes i altres documents de tresoreria, paga les factures aprovades per la junta directiva visades prèviament per presidència i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

VocalsPilar Màs, Rodrigo Martínez, Mercè Rull, Marta Ponce, Carles Martí i Joana Fonollosa.
Les seves funcions són les de representació de l’AFABAIX a nivell local.

Equip tècnic

Funcions: òrgan executiu sota el mandat directe de la junta directiva, porta a terme els programes i projectes dirigits als malalts i les seves famílies. Consta de personal contractat, professionals externs i voluntaris.

 1. Departament de Treball Social:
  César Barrachina
 2. Departament de Projectes i Subvencions:
  Esther Villegas
 3. Área d'Administració i Gestió:
  Marta Ponce / Mercè Rull
 4. Área de Comunicació  Xavier Rull
 5. Coordinació centre ALOÏS I Prat / Centre ALOÏS II Cornellà / ALOÏS III Molins de Rei / Espai Fem Memòria
  Isabel Macanaz / Antonia González/ Silvia Moncho /Alba Naval
 6. Departament Suport psicològic:
  Isabel Macanaz / Antonia González/ Silvia Moncho /Alba Naval
 7. Estimulació cognitiva:
  Musicoteràpia:  Luis Fernando Vigatà / Marc Corominas / Jony García.
  Tallers de Memòria: Antonia González / Mercè Rull / Vanesa Ruiz /Alba Auladell / Irene Torres / Silvia Moncho / Alba Naval /Laura Puente / Imma Vegara / Monica López / Laura Calderón
 8. Departament Assessorament jurídic:
  Judith Serra
 9. Ajuts Tècnics i Manteniment:
  Carles Martí
 10. Activitats visibilitat:
  Equip voluntari i Delegacions

Organigrama

Organigrama AFA Baix Llobregat