Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat
Eusebi Soler, 1, 1r-1a, 08820 El Prat de Llobregat
Tlf. 93 379 00 22

Estructura

A l 'AFA Baix Llobregat hi ha 3 òrgans de gestió. Veieu tot els detalls a les pestanyes inferiors.

Assemblea general de socis

És l’òrgan suprem de decisió. Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, un cop l’any i en sessió extraordinària sempre que ho acordi la Junta Directiva o ho demani el 20 % del nombre total de socis.

Funcions:

 • Aprovar  els comptes i la memòria d’activitats de l’any anterior i el pressupost de l’exercici següent.
 • Controlar l’activitat i gestió de la Junta Directiva.
 • Elegir, destituir i substituir els membres de la Junta Directiva, d'acord amb els Estatuts.
 • Establir les línies programàtiques generals d'actuació que permetin a l'Associació de complir els seus fins.
 • Cobrir les vacants que s'hagin produït al la Junta Directiva
 • Aprovar el reglament de règim intern.
 • Acordar la baixa o separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i associades
 • Modificar els Estatuts
 • Dissoldre i liquidar l’Associació
 • Resoldre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació.

Junta directiva

Funcions: és l’òrgan de gestió, representació i direcció estratègica de l’entitat per mandat de l’assemblea general de socis.

Membres de la Junta directiva

PresidènciaMaria Rosa Giner i Quiñonero
Fundadora de l’AFA Baix Llobregat, familiar i cuidadora de malalts d’Alzheimer. 
Representa legalment i institucional l’associació, la dirigeix, convoca, presideix i dirigeix les reunions de l’assemblea General i junta directiva. Ha de donar el vist-i-plau als actes de les sessions i vetllar pel compliment dels acords adoptats, té vot de qualitat.

Vice-presidènciaVictòria López Monter
Familiar de malalt, voluntària. Substituirà presidència en cas d’absència, malaltia o motiu justificat.

Secretari: César Barrachina Pérez
Treballador Social d'AFA Baix Llobregat. 
Redacta les actes de l’assemblea general i de junta directiva donant-ne fè conjuntament amb la presidència. Lliura certificats amb referència a llibres, documents i amb el vist-i-plau de presidència, prepara, redacta i publica la memòria anual de l’Associació. Qualsevol altra funció no especificada que li encomani l’assemblea general o la junta directiva.

TresoreriaOlegario Martínez i Rodríguez
Fundador de l’AFA-BAIX LLOBREGAT i voluntari. 
Recapta, custodia i controla els fons de l’ASSOCIACIÓ amb el vist-i-plau de presidència. Elabora el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, porta el llibre de caixa, signa els rebuts de les quotes i altres documents de tresoreria, paga les factures aprovades per la junta directiva visades prèviament per presidència i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

VocalsPilar Màs, Antònia González, Rodrigo Martínez, Mercè Rull, Marta Ponce, Carles Martí i Joana Fonollosa.
Les seves funcions són les de representació de l’AFABAIX a nivell local.

Equip tècnic

Funcions: òrgan executiu sota el mandat directe de la junta directiva, porta a terme els programes i projectes dirigits als malalts i les seves famílies. Consta de personal contractat, professionals externs i voluntaris.

 1. Departament de Treball Social:
  César Barrachina
 2. Departament de Projectes i Subvencions:
  Esther Villegas
 3. Área d'Administració i Gestió:
  Marta Ponce / Mercè Rull
 4. Área de Comunicació  Xavier Rull
 5. Coordinació centre ALOÏS I Prat / Centre ALOÏS II Cornellà:
  Isabel Macanaz / Antonia González
 6. Departament Suport psicològic:
  Esperança Marsó / Juana del Olmo / Álvaro González
 7. Estimulació cognitiva:
  Musicoteràpia: Mónica de Castro / Luis Fernando Vigatà / Marc Corominas / Jaime Abascal
  Tallers de Memòria: Antonia González / Mercè Rull / Elisabeth Farré / Alba Naval /Anna Roquer / Glòria Fité / Laura Puente
  Programa Estimulació amb Noves Tecnologies: Olga Puig / Álvaro González / Laura Calderón
 8. Departament Assessorament jurídic:
  Judith Serra
 9. Ajuts Tècnics i Manteniment:
  Carles Martí
 10. Activitats visibilitat:
  Equip voluntari i Delegacions

Organigrama

Organigrama AFA Baix Llobregat