es

Alta en registros y certificados

Alta en registros y certificados:

  • Registre d’Entitats Jurídiques, amb núm. 20.362.
  • Entitat declarada d’Utilitat Pública l’any 2010.
  • Registre a l’Institu Català del Voluntariat.
  • Membre dels Grups de Suport d’Interès Públic de la Generalitat de Catalunya.
  • Centres acreditats per rebre la PEVS, essent espais cardioprotegits basats en l’Atenció Centrada en la Persona  i les Cures sense subjeccions de cap tipus.
  • Certificado de estar al corriente de nuestras obligaciones tributarias. HACIENDA 29-01-2022
  • Cerrtificado de estar al corriente de nuestras obligaciones con la Seguridad Social. SS 29-01-2022.