ca

Estructura

A l ‘AFA Baix Llobregat hi ha 3 òrgans de gestió. Veieu tot els detalls a les pestanyes inferiors.

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

És l’òrgan suprem de decisió. Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, un cop l’any i en sessió extraordinària sempre que ho acordi la Junta Directiva o ho demani el 20 % del nombre total de socis.

Funcions:
 • Aprovar  els comptes i la memòria d’activitats de l’any anterior i el pressupost de l’exercici següent.
 • Controlar l’activitat i gestió de la Junta Directiva.
 • Elegir, destituir i substituir els membres de la Junta Directiva, d’acord amb els Estatuts.
 • Establir les línies programàtiques generals d’actuació que permetin a l’Associació de complir els seus fins.
 • Cobrir les vacants que s’hagin produït al la Junta Directiva
 • Aprovar el reglament de règim intern.
 • Acordar la baixa o separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i associades
 • Modificar els Estatuts
 • Dissoldre i liquidar l’Associació
 • Resoldre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació.

JUNTA DIRECTIVA

Funcions: és l’òrgan de gestió, representació i direcció estratègica de l’entitat per mandat de l’assemblea general de socis. Com s’estipula als estatuts de l’Associació, cap dels membres de junta no reben cap retribució econòmica per exercir el seu càrrec.

Membres de la Junta directiva

PresidènciaMercè Rull Giner

Representa legalment i institucional l’associació, la dirigeix, convoca, presideix i dirigeix les reunions de l’assemblea General i junta directiva. Ha de donar el vist-i-plau als actes de les sessions i vetllar pel compliment dels acords adoptats, té vot de qualitat.

Vice-presidènciaAntònia González Castilla 

Substituirà presidència en cas d’absència, malaltia o motiu justificat.

Secretaria: Esther Villegas Luna

Redacta les actes de l’assemblea general i de junta directiva donant-ne fè conjuntament amb la presidència. Lliura certificats amb referència a llibres, documents i amb el vist-i-plau de presidència, prepara, redacta i publica la memòria anual de l’Associació. Qualsevol altra funció no especificada que li encomani l’assemblea general o la junta directiva.

TresoreriaOlegario Martínez i Rodríguez

Recapta, custodia i controla els fons de l’ASSOCIACIÓ amb el vist-i-plau de presidència. Elabora el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, porta el llibre de caixa, signa els rebuts de les quotes i altres documents de tresoreria, paga les factures aprovades per la junta directiva visades prèviament per presidència i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

VocalsPilar Màs, Rodrigo Martínez, Xavier Rull, Marta Ponce, Carles Marty, Encarna Rodríguez, Mercè Martínez i Joana Fonollosa.


Les seves funcions són les de representació de l’AFABAIX a nivell local.

EQUIP TÈCNIC

Funcions: òrgan executiu sota el mandat directe de la junta directiva, porta a terme els programes i projectes dirigits als malalts i les seves famílies. Consta de personal contractat, professionals externs i voluntaris.

 1. Departament de Treball Social:
  Cristina Roig
 2. Departament de Projectes i Subvencions:
  Esther Villegas
 3. Àrea d’Administració i Gestió:
  Mercè Rull, Esther Villegas i Xavier Rull
 4. Àrea de Comunicació  Xavier Rull
 5. Coordinació centre ALOÏS I Prat / Centre ALOÏS II Cornellà / ALOÏS III Molins de Rei / Espai Fem Memòria
  Isabel Macanaz / Antonia González/ Silvia Moncho /Alba Naval
 6. Departament Suport psicològic:
  Isabel Macanaz / Antonia González/ Silvia Moncho /Alba Naval
 7. Estimulació cognitiva:
  Professionals de l’AFA.
 8. Departament Assessorament jurídic:
  Judith Serra
 9. Ajuts Tècnics i Manteniment:
  Carles Marty
 10. Activitats visibilitat:
  Equip voluntari i Delegacions