ca

Presentació

BUTLLETÍ
MEMÒRIES ANUALS
TRANSPARÈNCIA
ESTRUCTURA
DELEGACIONS

L’AFA Baix Llobregat és una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública, nascuda amb la finalitat de donar suport i millorar la qualitat de vida de totes les persones afectades per la malaltia d’ Alzheimer. El seu àmbit d’actuació és comarcal i disposa de serveis i recursos a les diferents poblacions de la comarca.

L’Associació va néixer l’any 1994, com a delegació de l’AFA Barcelona al Baix Llobregat, per donar resposta a la indefensió en que es trobaven aleshores els malalts i malaltes d’Alzheimer i llurs familiars. Al 1997 es va escindir d’aquesta organització i es va constituir en una de nova: l’AFA Baix Llobregat, que es va establir com a entitat autònoma, tenint com a àmbit d’influència les poblacions del Baix Llobregat, una comarca amb més de 800.000 habitants i amb una gran incidència de la demència causada per la malaltia d’Alzheimer.

Els objectius de l’AFA Baix Llobregat

L’AFA Baix Llobregat té com objectiu general millorar la qualitat de vida dels malalts i malaltes  d’Alzheimer i les seves famílies. Per aconseguir-ho ofereix tot un seguit de serveis i activitats, i realitza tasques de representació davant l’Administració. Els objectius específics de L’AFA Baix Llobregat són:

 1. Donar una atenció professionalitzada, individualitzada i especialitzada als afectats per la demència i llurs famílies, a través dels diferents programes i tallers, com són els Centres Aloïs i els Tallers de memòria, els Grups de suport, els Tallers de Musicoteràpia i l’Aula de memòria, entre d’altres.
 2. Assessorar i informar els interessats en qüestions científiques, legals, econòmiques i d’assistència social.
 3. Promocionar la necessitat d’un diagnòstic precoç i correcte.
 4. Ajudar les famílies a suportar l’impacte psicològic que suposa la malaltia.
 5. Orientar cap a una atenció integral del malalt.
 6. Estimular la investigació científica en els aspectes de la malaltia que encara no estan definits.
 7. Informar i sensibilitzar a la societat dels diferents aspectes de la malaltia i el seu impacte.
 8. Representar davant de l’Administració i altres institucions els interessos dels malalts i de les seves famílies.

Activitats de l’Afa Baix Llobregat

L’AFA Baix Llobregat treballa a partir de les comissions de formació, informació, acollida a les famílies, servei d’assessoria jurídica, servei d’assistència psicològica, servei social, executives d’administració, contactes, divulgació, assessoria científica i de govern.

Les activitats de l’Afa Baix Llobregat es divideixen en tres camps:

 1. Activitats de suport i ajuda a la família.
 2. Activitats de representació, cura, atenció i defensa dels malalts.
 3. Activitats d’informació i difusió.