ca

Atenció SAD

El Servei d’Atenció Domiciliària

Mitjançant la intervenció d’una Treballadora Familiar, s’intenta descarregar al curador principal, suplint-lo o complementant-lo en les tasques diàries de cura. Amb això, s’evita una claudicació i un ingrés precipitat, potenciant mantenir al malalt durant més temps a casa seva. Les tasques que realitza la Treballadora Familiar es dirigeixen al malalt: higiene personal, llevar-lo, enllitar-lo, vestir-lo, cures, control de la medicació, canvis posturals i mobilitzacions, acompanyaments, alimentació, etc.

Actualment hi ha dos tipus de servei:
El Servei de Cura Personal: són totes aquelles activitats relacionades amb la cura personal: higiene, vestir-se i desvestir-se, alimentació, suport en el seguiment mèdic i presa de la medicació, mobilitzacions, acompanyament, entre d’altres.
Servei d’Estimulació Cognitiva a domicili: Són totes aquelles activitats que serveixen per ajudar als usuaris a mantenir les seves capacitat cognitives, de forma que el seu contingut permeti treballar aspectes com: la memòria, el càlcul, la psicomotricitat fina, el llenguatge, la percepció visual, el raonament…

Beneficiaris

S’ofereix des de l’ Associació a tots els socis i sòcies que necessiten una ajuda directa per poder atendre al seu malalt i a les famílies que necessiten aquest servei i que no disposen dels recursos per poder fer front a la despesa que suposa un servei privat.

El servei d’Atenció Domiciliària és un servei adreçat a totes les persones malaltes i/o famílies que necessiten una ajuda directa per part d’uns professionals qualificats al domicili, per poder cobrir les necessitats bàsiques de la vida diària (higiene, cures, vigilància, alimentació, medicació…), mantenir l’estat cognitiu i donar un bon suport familiar.

La concesió d’aquest servei està supeditada a l’acceptació de la sol·licitud del servei, que serà valorada per la responsable del SAD i per la treballadora social de l’AFA, prioritzarant els casos més urgents.

Podeu contactar directament amb la responsable del Servei a través del mail [email protected]

Objectius

  • Proporcionar a les famílies d’un malalt d’Alzheimer l’ajut necessari per poder mantenir el malalt a casa.
  • Evitar l’ exclusió al SAD d’aquelles famílies que ja queden excloses del SAD públic, però que no disposen de suficients ingressos per a un SAD privat.
  • Complementar el SAD de l’Administració local.
  • Facilitar ajut al curador principal en les activitats de la vida quotidiana
  • Descarregar el curador principal, suplint-lo o complementant-lo en les tasques diàries de cura.
  • Evitar una claudicació del curador i un ingrés precipitat del malalt en una institució residencial.

Contacte

Per a més informació emplenar el formulari de contacte.

Demanar assesorament