ca

Atenció Domiciliària.

El Servei d’Atenció Domiciliària

Els serveis d’Atenció Domiciliària són uns serveis de pagament adreçats a totes les persones malaltes i/o famílies que necessiten una ajuda directa per part d’uns professionals qualificats al domicili. Tant per poder cobrir les necessitats bàsiques de la vida diària (higiene, cures, vigilància, alimentació, medicació…), com per mantenir l’estat cognitiu i donar un bon suport familiar.

Mitjançant la intervenció d’una Treballadora Familiar, es  descarrega la persona cuidadora  principal, suplint-la o complementant-la en les tasques diàries de cura. Amb això, s’evita una claudicació i un ingrés precipitat, potenciant mantenir la persona malaltat durant més temps a casa seva. 

Actualment hi ha dos vessants dins dels servei d’Atenció Domiciliària de l’AFA:

  • El Servei de Cura Personal: són totes aquelles activitats relacionades amb la cura personal: higiene, vestir-se i desvestir-se, alimentació, suport en el seguiment mèdic i presa de la medicació, mobilitzacions, acompanyament, entre d’altres.
  • Servei d’Estimulació Cognitiva a domicili: Són totes aquelles activitats que serveixen per ajudar els usuaris a mantenir les seves capacitat cognitives, permetent treballar aspectes com: la memòria, el càlcul, la psicomotricitat fina, el llenguatge, la percepció visual, el raonament…

Beneficiaris

El servei d’Atenció Domiciliària és un servei adreçat a totes les persones malaltes i/o famílies que necessiten una ajuda directa per part d’uns professionals qualificats al domicili, per poder cobrir les necessitats bàsiques de la vida diària (higiene, cures, vigilància, alimentació, medicació…), mantenir l’estat cognitiu i donar un bon suport familiar.

La concessió d’aquest servei està supeditada a l’acceptació de la sol·licitud del servei, que serà valorada per la responsable del SAD i per la treballadora social de l’AFA, prioritzant els casos més urgents.

Podeu contactar directament amb la responsable del Servei a través del correu electrònic [email protected]

Objectius

  • Proporcionar a les famílies d’una persona malalta d’Alzheimer o d’una altra demència l’ajut necessari per poder tenir-ne cura al propi domicili.
  • Evitar l’ exclusió al SAD d’aquelles famílies que ja queden excloses del SAD públic, però que no disposen de suficients ingressos per a un SAD privat.
  • Complementar el SAD de l’Administració local.
  • Facilitar suport a la persona cuidadora principal en les activitats de la vida quotidiana
  • Descarregar la persona cuidadora principal, suplint-la o complementant-la en les tasques diàries de cura.
  • Evitar una claudicació de la persona cuidadora principal i un ingrés precipitat del malalt en una institució residencial.

Contacte

Per a més informació emplenar el formulari de contacte.

Demanar assesorament