ca

Tranparència

Estatuts
COMPTES ANUALS
alta en registre i certificats

Com a Associació sense ànim de lucre declarada d’Utilitat Pública, l’AFA Baix Llobregat vol posar a disposició dels socis i de tothom que hi tingui interès, tota la informació sobre la gestió de l’entitat, fent de la transparència un tret distintiu de l’AFA Baix Llobregat.

Seguint aquesta premisa, a continuació, en base a la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la LLEI 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, us oferim tota la informació pertinent.