ca

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT D’INFORMACIÓ

L’Avís Legal de www.afabaix.org té per objectiu: donar compliment a l’obligació d’informació que l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic imposa a tot prestador de servei, així com establir les regles d’ús del Portal que resultaran d’aplicació a tots els usuaris com a conseqüència de la utilització del mateix.

 1. Qui Som

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, “LSSI”), posem en el seu coneixement que la pàgina amb URL www.afabaix.org (en endavant, el “Lloc Web” o el “Portal”) és operada per Associació de Familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat (en endavant, “AFA Baix Llobregat”) amb CIF G61516746, inscrita al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el nº 20.362, i amb domicili al carrer Eusebi Soler núm.1, 1r 1a, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona. Podeu obtenir més informació sobre AFA Baix Llobregat través de la secció “Qui som”

2. Contingut de l’Avís legal

2.1 Acceptació de l’Avís Legal

 “El present Avís Legal regula la utilització dels serveis de la societat de la informació que AFA Baix Llobregat posa a disposició dels usuaris de la xarxa Internet a través del Lloc Web.

L’accés i utilització del Lloc Web per l’usuari (en endavant, “l’Usuari”) suposa que aquest accepta íntegrament i s’obliga a complir completament els termes i condicions recollits en el present Avís Legal, així com en la Política de Privacitat del Portal. Feu clic si desitja accedir a la citada Política de Privacitat.

Addicionalment, a través del Portal l’usuari pot realitzar, entre altres, les següents activitats: donar-se d’alta com a soci, col·laborador o voluntari d’AFA Baix Llobregat; realitzar donacions a favor d’AFA Baix Llobregat; realitzar compres a través de la botiga online AFA Baix Llobregat i participar en col·lectes i campanyes de finançament organitzades per AFA Baix Llobregat. La participació en les activitats relacionades estarà sotmesa a condicions o instruccions particulars que hauran de ser acceptades per l’Usuari i que, segons s’indiqui en cada cas concret, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal “.

2.2 Condicions d’ús del Portal

 “L’accés al Lloc Web és gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’usuari.

L’usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’AFA Baix Llobregat o de tercers. Així mateix, l’Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís o obstaculitzés, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament.

S’informa a l’Usuari que en el cas que incompleixi el contingut del present Avís Legal, de la Política de Privacitat, de les Condicions d’ús o de qualssevol altres termes o condicions particulars recollits al Portal, AFA Baix Llobregat es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat. Així mateix, AFA Baix Llobregat es reserva la possibilitat d’exercir aquestes mesures en el cas que sospiti raonablement que l’usuari està vulnerant qualsevol dels termes i condicions recollits en els instruments abans esmentats.

Finalment, posem en coneixement de l’Usuari que AFA Baix Llobregat es reserva la facultat de, en tot moment, decidir sobre la continuïtat dels serveis de la societat de la informació que presta a través del Portal “.

2.3 Propietat Intel·lectual i Industrial

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del Portal (dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look & feel), els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Portal (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, etc.), d’ara endavant els “Continguts”, corresponen a AFA Baix Llobregat o als seus titulars. Pel que fa als signes distintius inclosos al Portal (marques i noms comercials) els mateixos són propietat d’AFA Baix Llobregat o dels seus titulars.

L’ús del Portal per l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Portal, els continguts i/o els signes distintius d’AFA Baix Llobregat. A aquest efecte, mitjançant el present Avís legal, excepte en aquells supòsits en què estigui legalment permès o hi hagi autorització prèvia d’AFA Baix Llobregat, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del Portal, els seus Continguts i/o els signes distintius d’AFA Baix Llobregat.

2.4 Denúncia de continguts il·lícits o inadequats

En el cas que l’Usuari observi que han estat inclosos al Portal informacions o continguts de caràcter il·lícit, nociu, contraris a la moral, usos i costums i/o inadequats o no pertinents en atenció als principis, finalitats, propòsits i activitats d’AFA Baix Llobregat, pot denunciar aquesta circumstància a través de la següent adreça de correu electrònic: [email protected]

No obstant això, aquesta comunicació en cap cas comportarà necessàriament l’obligació d’AFA Baix Llobregat de retirar el corresponent contingut o informació, ni suposa necessàriament el coneixement efectiu d’AFA Baix Llobregat de la il·licitud dels continguts del Lloc Enllaçat, als efectes del previst en la normativa vigent.

2.5 Responsabilitat AFA Baix Llobregat

L’Usuari reconeix i accepta que, tot i AFA Baix Llobregat realitza els seus millors esforços per vetllar per l’exactitud dels continguts i informacions inclosos en el Lloc Web, aquests tenen caràcter general i merament informatiu. De la mateixa manera, té idèntic caràcter la informació relativa a la salut i tractaments mèdics que es posa a disposició de l’Usuari a través del Portal, no constituint en cap cas aquesta informació la recomanació per part d’AFA Baix Llobregat als Usuaris d’un concret tractament . En conseqüència, AFA Baix Llobregat no es responsabilitza de les decisions preses per l’Usuari a partir de la informació subministrada a través del lloc web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o en tercers, amb motiu d’actuacions que tinguin com a fonament la informació obtinguda del Lloc Web.

No obstant això, donada la impossibilitat material de realitzar aquesta revisió amb caràcter exhaustiu, la publicació en el Lloc Web de les informacions i continguts proporcionats pels Usuaris, ni pot ni s’ha d’interpretar o entendre de cap manera, com una aprovació, recomanació, promoció, identificació o conformitat d’AFA Baix Llobregat amb la informació o contingut publicat. D’aquesta manera, en cap cas serà responsable AFA Baix Llobregat de les informacions i continguts inclosos per l’Usuari en el Lloc Web, sent aquest l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de la inclusió per la seva part al Portal d’informacions o continguts il·lícits.

Sense perjudici de l’anterior, AFA Baix Llobregat es reserva en els termes continguts en les Condicions d’Ús, la possibilitat de retirar en qualsevol moment les informacions o continguts inclosos per l’Usuari en el Lloc Web, en el cas que consideri que els mateixos són potencialment il·lícits, inadequats o inadequats, o no pertinents en atenció als principis, finalitats, propòsits i activitats d’AFA Baix Llobregat.

2.6 Protecció de dades

Tal com s’indica en l’apartat 2.1 del present Avís Legal, els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris amb motiu de l’ús del Portal es troben regulats en la Política de Privacitat, així com en els textos legals adjunts als diversos formularis de recollida de dades incloses al Portal.