ca

Avenços en la investigació de l’Alzheimer en les seves fases primerenques.

 

La malaltia d’Alzheimer (MA) no comença el dia en què una persona es demència. Ha costat molts esforços deslligar a aquesta malaltia neurodegenerativa del concepte sindròmic de demència. L’EA s’inicia de forma silent en etapes mitjanes de la vida i va causant dèficits cognitiu-conductuals subtils fins a la fase final de demència, considerada fins aquesta dècada com l’inici de la malaltia. 

 

Assaig clínic LipiDiDiet

Des del sentit comú, la intervenció terapèutica sobre aquesta malaltia serà més efectiva si es realitza en pacients durant la fase prodròmica de la malaltia, quan probablement la càrrega lesional en Alzheimer serà menor i la reserva cognitiva i la plasticitat sinàptica més gran. D’aquesta manera, l’assaig clínic LipiDiDiet se centra en pacients que es troben en aquesta fase prodròmica de la malaltia. La intervenció terapèutica es va realitzar amb un Aliment per a Usos Metges Especials denominat Souvenaid, que conté Fortasyn Connect, una combinació patentada que està formada per àcids grassos omega 3 (DHA i EPA), fosfolípids formadors de membrana, colina, uridina, vitamines B12, B6, e i C, àcid fòlic i seleni. Aquesta combinació ha demostrat en nombrosos estudis experimentals una activació de la sinaptogènesi, una millora en la capilarització del teixit cerebral i una resistència a processos neurodegeneratius i vasculars.

L’assaig clínic LipiDiDiet va ser elaborat de forma independent per grups mèdics universitaris de països escandinaus, Holanda i Alemanya. Es van incloure 311 pacients que van ser assignats de forma aleatòria a tractament amb Fortasyn Connect o placebo durant 24 mesos. L’objectiu primari consistia en el canvi en l’escala de cognició global mNTB. Els objectius secundaris incloïen canvis en els ítems de memòria de l’escala mNTB, progressió a demència, l’escala cognitiu-funcional CDR-SB i la taxa d’atròfia cerebral o hipocàmpica, avaluada per volumetries cerebrals seriades en ressonància magnètica.

 

Efectes secundaris i abandonament

La taxa d’efectes secundaris greus va ser similar entre el grup actiu i el placebo, esperable en un Aliment per a Usos Metges Especials. El nombre d’abandonaments també va ser similar en ambdós grups i molt menor de l’esperat en aquest tipus d’assajos de llarga durada. Tan sols un 10% dels pacients en ambdós grups va tenir una adherència terapèutica molt baixa (menor del 25%). Per això, es van realitzar anàlisi dels resultats amb el grup global en què es fa la intenció de tractar (denominat anàlisi per intenció de tractar o ITT) i també per compliment del protocol (anomenat anàlisi per protocol o PP).

Tot i que les corbes de placebo i de tractament difereixen des dels primers mesos de seguiment, en les anàlisis ITT no es van demostrar diferències estadísticament significatives en l’objectiu primari ni en diversos dels objectius secundaris. En l’anàlisi PP tampoc s’arriba a la significació estadística en l’objectiu primari, però es demostra que l’exclusió dels incomplidors beneficia exclusivament als tractats amb principi actiu. El que sí podem indicar és que, als dos anys, Souvenaid va mostrar una tendència positiva en l’objectiu primari de cognició global, mesurada per l’escala mNTB.

 

Dades encoratjadores

Sí que es van trobar diferències significatives als dos anys en l’avaluació global que mostra l’escala cognitiu-funcional CDR-SB, empitjorant el grup actiu un 45% menys que el placebo. Així mateix, la suplementació amb Fortasyn Connect va alentir de forma significativa l’atròfia de l’hipocamp en un 26%, i es va aconseguir també una variació significativa en el volum ventricular del 16%.

Per tot això, encara que l’objectiu primari no fos estadísticament significatiu, sí que s’observa una tendència positiva i la porta no queda, ni molt menys, tancada. Les dades obtingudes en els objectius secundaris, així com el fet de mostrar una menor atròfia morfològica cerebral en pacients afectats per una malaltia neurodegenerativa, són molt encoratjadors i ens animen a esperar a noves investigacions per comprovar aquests beneficis.

 

Disseny de l’assaig

L’assaig clínic va ser dissenyat quan el concepte d’EA prodròmica tot just s’havia definit. No és fàcil traçar una línia clara entre pacients amb demència lleu i deteriorament cognitiu lleuger. Així mateix, no era fàcil en aquell moment precisar si els pacients estaven en una fase activa de progressió de la malaltia. De fet, les puntuacions inicials en memòria requerides per entrar en aquest assaig clínic són molt similars a les que ara es fan servir en els assajos de demència lleu, de manera que impressiona que assaig s’ha realitzat majoritàriament en pacients amb una fase ja tardana de la fase prodròmica. En una anàlisi pre-especificat del grup de pacients amb una cognició més preservada (amb Mini-Mental> 26 punts sobre 30 totals) es va assolir la significació estadística en l’objectiu primari en l’anàlisi PP i el tractament actiu es va associar significativament a una millor resposta a l’escala CDR-SB i en una menor pèrdua de volum en l’hipocamp. Aquestes dades corroboren el que el sentit comú ens demana: tractar de forma precoç beneficia més als pacients amb deteriorament cognitiu.

Aquest és el primer assaig clínic multicèntric, aleatoritzat, amb placebo i de llarga durada amb un Aliment per a Usos Metges Especials en pacients amb MA prodròmica i amb una sèrie de resultats significativament positius. Aquests fets segurament han possibilitat la seva publicació a The Lancet Neurology, una de les revistes de major impacte en el camp de la Neurologia i de la Medicina Interna. Fins ara, els assajos clínics en pacients amb MA prodròmica no havien llançat cap dada positiva, fracassant un gran nombre de programes de desenvolupament. Per tot això, l’assaig LipiDiDiet suposa una gran esperança en el camí cap a intervencions preventives de la demència deguda a malaltia d’Alzheimer.

 

 Guillermo García Ribas,  Unidad de Enfermedades Neurodegenerativas. Servicio Neurología. Hospital Ramón y Cajal de Madrid

Fuente: http://www.actasanitaria.com  // Traducció al català: X. R.