ca
Notícies

Descobreixen diferències entre homes i dones en la prevenció de l’Alzheimer.

Després daugmentar ledat, el factor de risc més significatiu per a la malaltia dAlzheimer és el sexe: dos terços dels pacients amb malaltia dAlzheimer són dones.

El primer estudi a examinar si el sexe afecta significativament els resultats cognitius en persones que segueixen intervencions clíniques personalitzades contra l’Alzheimer ha comprovat que quan es tracta de prevenció, les dones i els homes no són iguals, segons publiquen a ‘The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease’.

Després daugmentar ledat, el factor de risc més significatiu per a la malaltia dAlzheimer és el sexe: dos terços dels pacients amb EA són dones. De fet, fins i tot quan es tenen en compte les taxes de mortalitat dependents del gènere, ledat en morir i les diferències en lesperança de vida, les dones encara tenen el doble de risc dincidència.

L’estudi, en què han participat investigadors dels Estats Units, el Regne Unit, Puerto Rico, Canadà i Austràlia, és una anàlisi de l’assaig Comparative Effectiveness Dementia & Alzheimer’s Registry (CEDAR) iniciada a Weill Medicine el 2015. ​
La investigació internacional, dirigida pel doctor Richard S. Isaacson, de la Florida Atlantic University, destacat neuròleg i investigador, i col·laboradors de la New York-Presbyterian/Weill Cornell Medicine, als Estats Units, també va determinar si el canvi en el risc de desenvolupar malaltia cardiovascular (ECV) i Alzheimer, juntament amb els marcadors sanguinis de risc d’EA, també es van veure afectats pel sexe.

Altres estudis s’han centrat en el paper de les hormones i els factors de risc específics del sexe en examinar les diferències en el risc d’EA, però cap no ha explorat si aquestes intervencions es tradueixen en diferències a la pràctica clínica del món real.

L’estudi, en què han participat investigadors dels Estats Units, el Regne Unit, Puerto Rico, Canadà i Austràlia, és una anàlisi de l’assaig Comparative Effectiveness Dementia & Alzheimer’s Registry (CEDAR) iniciat a Weill Medicine el 2015 i encapçalat per Isaacson, que ja va demostrar que les intervencions individualitzades i el multidomini milloraven la cognició i reduïen el risc d’EA tant en dones com en homes.

Els resultats de l’estudi van mostrar que l’atenció per a la reducció del risc en un entorn de clínica de prevenció de la malaltia d’Alzheimer va conduir a millores a la cognició tant en dones com en homes sense diferències de sexe
A l’anàlisi de subgrups, els investigadors van avaluar l’eficàcia diferencial del mateix enfocament clínic en considerar el sexe en els participants de més compliment de la cohort original de l’estudi. Dins d’aquesta cohort, igual que a l’estudi original, els participants es van classificar segons els diagnòstics de partida: cognició normal, deteriorament cognitiu subjectiu i els participants amb EA preclínica es van classificar com a “Prevenció”. El deteriorament cognitiu lleu a causa de l’EA i l’EA lleu es van classificar com a “Tractament primerenc”.

Els resultats de l‟estudi van mostrar que l‟atenció per a la reducció del risc en un entorn de clínica de prevenció de la malaltia d‟Alzheimer va conduir a millores en la cognició tant en dones com en homes sense diferències de sexe. No obstant això, al grup de Prevenció, les dones van demostrar millores en la puntuació de risc de l’Estudi Multiètnic d’Ateroesclerosi (MESA) que els homes.

 

 

Descubren diferencias de sexo en la prevención del alzhéimer (consalud.es)