ca

Els Centres d’Estimulació de l’AFA, en marxa.

 

Recentment us hem informat de la represa del Servei d’Atenció Domiciliària, de l’inici del servei d’estimulació cognitiva a domicili, i dels tallers d’estimulació cognitiva individuals online. Els tallers d’estimulació cognitiva i musicoteràpia, d’altra banda, encara restaran suspesos fins al setembre, doncs és la data en la que està programada la reobertura dels espais (Centres Cívics bàsicament) en els que es feien.

Pel que fa a la reobertura dels Centres Alois, aquesta ha seguit 3 fases:

•Primera fase de reobertura, en fase 2 de desescalada de la pandèmia:  a partir del dia 15 de juny, es va procedir a la reobertura parcial dels Centres d’Estimulació de l’AFA (Alois i Espai Fem Memòria), fent-hi atenció individualitzada amb un usuari per sala. Malgrat l’escàs marge de temps per persona i les restriccions pròpies d’aquesta situació i fase, es va procurar donar servei a tots els qui tenien plaça al Centre abans del tancament per pandèmia, prioritzant aquelles famílies més necessitades i amb situacions més complicades.

•Segona fase de reobertura, en fase 3 de desescalada de la pandèmia: En arribar a la fase 3 (que va arribar a la nostra comarca el dia 22 de juny), els Centres van recuperar, amb rigoroses mesures de prevenció per evitar contagis, certa normalitat. El nombre de persones ateses s’ha anat incrementant  fins a arribar a una ocupació  del 50% a finals d’aquella setmana,  el màxim que permet la normativa vigent. 

En aquesta fase es procurà també donar servei a tots els qui tenien plaça al Centre abans del tancament per pandèmia, prioritzant aquelles famílies més necessitades i amb situacions més complicades, repartint horaris per encabir-hi el màxim de gent possible, en funció de les possibilitats i característiques de cada Centre. 

Durant aquesta fase, per precaució i per limitar el risc de contagis, no s’oferien els serveis prestats per treballadors externs, com poden ser la Teràpia Assistida amb Animals, podologia, perruqueria, servei de càtering al migdia i, en alguns casos, transport adaptat.

•Tercera fase de reobertura, corresponent a la “nova normalitat”(sic.): A dia d’avui, seguim treballant amb el 50% d’ocupació mentres restem a l’espera de les indicacions de les administracions sobre aquesta “nova normalitat”, però, bàsicament, correspondrà a una ampliació de l’aforament i dels serveis que hi podrem oferir, mantenint estrictes normes de prevenció. Us n’informarem quan en tinguem més detalls.

Evidentment, en el procés de reobertura s’ha tingut, es té i es tindrà en compte tota la normativa vigent de prevenció, detecció i actuació per evitar contagis de covid-19, i ens anirem adaptant a les noves realitats legals conformen es vagin estipulant. Els Centres han estat i seran desinfectats periòdicament, s’han elaborat plans de contingència i protocols d’actuació i tot el personal de l’AFA ha estat format, amb un curs específic, en la gestió de la situació derivada del COVID-19. 

Tanmateix, els professionals dels Centrevan equipats amb mascareta FP2, pantalles protectores, guants i uniforme, uniforme que es rentarà cada dia al mateix Centre i seguiran totes aquelles mesures de protecció que marqui la llei.

D’altra banda, el preu dels Centres es modificarà en funció de les hores que s’hi assisteixi, partint de la base estipulada al contracte. En el cas de detectar-se un rebrot o un cas en algun dels nostres Centres es procedirà segons la normativa vigent, els protocols establerts  i el pla de contingència.

 

Requisits IMPRESCINDIBLES per poder assistir al Centres Alois i l’Espai Fem Memòria (tant per usuaris com per treballadors):

  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altra quadre infecciós.
  • No conviure ni haver conviscut o mantingut contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • S’ha de dur les ungles curtes i extremar la higiene.
  • S’ha de dur roba neta.
  • Cada usuari s’haurà de dur de casa la seva mascareta higiènica, essent recomanable que la família aporti al personal del Centre un parell de mascaretes de recanvi per si de cas.
  • Es recomana no dur posats al Centre cap anell, rellotge, arracades o penjolls.
  • Els usuaris hauran de dur els seu propi estoig amb llapissos de colors i el que sigui necessari per fer les manualitats que es duen a terme als Centres.
  • Abans d’accedir al Centre i d’abandonar-lo els professionals del mateix prendran la temperatura als usuaris, es mesurarà la saturació d’oxigen en sang i faran un breu qüestionari simptomatològic. Si la persona té una temperatura de 37 graus o més NO podrà accedir al Centre. Es farà un registre de les dades de temperatura i simptomatològiques diàries d’usuaris i pacients.
  • A l’accedir al Centre es procedirà a fer un rentat de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica durant uns 20 segons.
  • L’entrada al Centre serà esglaonada. Si malgrat l’esglaonament hi ha un període d’espera per entrar al Centre, aquest es farà al carrer, sense aglomeracions i respectant sempre la distància de seguretat de 2 metres.  

 

Per qualsevol dubte o confirmació de reserves podeu contactar amb el vostre Centre de referència: