ca

Publicada la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d’atenció social a les persones amb discapacitat 2020.

 

El dia 10 de juliol ha sortit publicada la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d’atenció social a les persones amb discapacitat, per a l’any 2020 (el PUA). 

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social. Poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

Els productes i les actuacions objecte de la prestació estan recollits a l’annex 1 d’aquesta convocatòria, així com les condicions específiques d’accés:

1. Prestacions per a mobilitat i transport.

1.1 Prestacions per a mobilitat.

1.1.1 Obtenció o reconversió del permís de conduir.

1.1.2 Adaptació de vehicle.

1.2 Prestacions per al transport per assistir a determinats serveis.

1.2.1 Atenció precoç.

1.2.2 Ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a l’alumnat més gran de 16 anys.

 

2. Prestacions per a l’autonomia personal i la comunicació.

Aquest és l’enllaç a la convocatòria:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=877549&language=es_ES&newLang=ca_ES

 

El termini màxim de presentació és el 10 de setembre del 2020.