ca
Notícies

Què pot oferir la Llei de Dependència a persones amb Alzheimer i el seu entorn.

 

Un dels dubtes que sorgeixen quan arriba un diagnòstic d’Alzheimer o d’altres demències en el sí d’una família és saber quins recursos públics existeixen per donar suport a la persona diagnosticada i el seu entorn.

Per accedir a la majoria d’ells, cal el reconeixement  del grau de dependència de la persona que regula la Llei 39/2006 per a la Promoció de l’Autonomia Personal i per l’atenció a les persones en situació de Dependència, més coneguda com a Llei de Dependència.

Es considera persona dependent aquella a qui, de manera permanent, li cal l’atenció d’una o d’altres persones per raons derivades de l’edat, malaltia o discapacitat i lligades a la falta d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial. En el cas de les persones amb Alzheimer, a mesura que avança el deteriorament cognitiu ho fa també la necessitat de suport. De manera esglaonada, produeix una dependència total.

Per tal de sol·licitar la valoració i l’adquisició del grau de dependència, cal o omplir el formulari web específic de la Generalitat, o fer-ho presencialment a les oficines d’atenció ciutadana del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a les oficines de Serveis Socials generals de la resta d’administracions o al Centre d’Atenció Primària de Salut.  Un cop feta, un professional del Servei de Valoració de la Dependència es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per realitzar una visita al domicili o al centre on resideix, i al cap de màxim 3 mesos, la persona interessada rebrà una carta certificada amb la resolució del grau reconegut.

Amb la resolució, que es pot reclamar en cas de no estar d’acord, s’especifiquen els serveis o les prestacions econòmiques que corresponen a la persona sol·licitant.

Com dèiem, segons la necessitat d’ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, a partir del barem de valoració de la dependència (BVD) s’estableixen tres graus de dependència:

  • GRAU I. Dependència moderada: Necessita ajuda per realitzar les Activitats Bàsiques de la Vida Diària (ABVD) almenys una  vegada al dia. Té necessitats de suport intermitent o limitat per a la seva autonomia personal.
  • GRAU II. Dependència severa: Necessita ajuda per realitzar les ABVD dues o tres  vegades al dia. No necessita el suport permanent d’un cuidador. Té necessitats de suport extens per a la seva autonomia personal.
  • GRAU III. Gran dependència: Necessita ajuda per realitzar les ABVD diverses vegades al dia. Per la seva pèrdua total d’autonomia necessita el suport indispensable, continu i generalitzat d’una altra persona.

Un cop determinat el Grau, des dels Serveis Socials de l’Ajuntament o des dels Serveis Socials del centre on resideix (en cas que la persona estigui ingressada), es procedirà a realitzar el Programa Individual d’Atenció (PIA). El PIA té com a objectiu conèixer les preferències de la persona afectada i les seves necessitats, per determinar a quines prestacions i serveis pot accedir.

Sobre les prestacions econòmiques a les que podrà accedir, les principals son:

  • Prestació per a cures en l’entorn familiar i suport a cuidadors. Pensat per a facilitar el manteniment de la persona afectada i respectar la voluntat de residir al seu propi domicili. S’inclouen persones cuidadores no professionals de fins a quart grau de parentiu i persones del seu entorn relacional que estiguin en condicions de prestar-li suports i cures.
  • Prestació vinculada al servei. Destinada a la cobertura de les despeses dels serveis previstos al PIA quan no és possible l’atenció per part d’un servei públic o concertat, per exemple, els Serveis d’atenció domiciliària, Servei de centre de dia per a gent gran o serveis de centres residencials per a gent gran.

Cal tenir en compte, a més, algunes novetats publicades al Butlletí Oficial de l’Estat al juliol del 2023, com ara que se suprimeix el període previ de prestació de cures familiars que estava en un any, desapareix la limitació sobre el cuidador o cuidadora no professional perquè també pugui tenir reconegut un grau de dependència, també desapareix el requisit de convivència, s’estableix el servei de teleassistència com a servei complementari, s’incrementen el nombre d’hores del servei d’ajuda a domicili i s’amplien noves quanties màximes i mínimes.

 

Què pot oferir la Llei de Dependència a persones amb Alzheimer (alzheimercatalunya.org)